Відійшов у вічність багатолітній перший проректор Національного лісотехнічного університету України, професор Микола Григорович АДАМОВСЬКИЙ

adamovskiiЗ глибоким сумом повідомляємо, що 31 жовтня 2022 року на 76-му році життя відійшов у вічність відомий український вчений в галузі лісової інженерії, Заслужений працівник народної освіти України, багатолітній перший проректор Національного лісотехнічного університету України, професор Микола Григорович АДАМОВСЬКИЙ

Парастас відбудеться у поховальній каплиці Міського патологоанатомічного центру 1 листопада 2021 року о 17.00

за адресою: м. Львів, вул. Івана Миколайчука, 9.

Похорон і прощання з покійним відбудеться зі Студентського храму Рівноапостольного князя Володимира 2 листопада 2021 року о 12.00

за адресою: м. Львів, вул. Природна, 8а.

Від вдячних учнів – низько вклоняємося…

Від колег ‒ схиляємо голову…

Від усіх, хто його знав, ‒ дякуємо, що був у нашому житті…

В особі Миколи Григоровича, яка щедро увібрала життєдайне батьківське тепло і мудрість Поліського краю, природно поєднувалися: непересічний науковець-інженер, талановитий педагог, креативний, виважений та досвідчений керівник і організатор освіти й науки, обдарований природою художник.

Микола Григорович Адамовський належав до когорти вітчизняних вчених, які внесли значний вклад у дослідження лісоінженерних проблем забезпечення міцності та надійності сталевих линв, а також у методику розрахунку і проектування линвових лісотранспортних систем. Виконані ним експериментальні дослідження з визначення оптимальних режимів навантаження несних линв підвісних лісотранспортних систем є особливо актуальними й сьогодні та використовуються у дослідженнях теперішніх науковців і аспірантів.

Народившись 3-го серпня 1947 року на благодатному Поліссі (с. Рачин Дубенського району Рівненської області), він вирішив торувати свій нелегкий шлях на Львівщині. Доля розпорядилася так, що майже усе свідоме життя Миколи Адамовського було нерозривно пов’язано з Львівським лісотехнічним інститутом (нині – Національний лісотехнічний університет України). Навчався (1966-1971) на факультеті механізації та автоматизації виробничих процесів, який закінчив з відзнакою у 1971 році за спеціальністю “Машини і механізми лісової і деревообробної промисловості”, здобув кваліфікацію інженера-механіка. Після закінчення навчання були два незабутні роки служби в армії у Середній Азії.

У 1972-1975 роках навчався в аспірантурі при кафедрі будівельної механіки у професора Бєлої Н. М. Після закінчення аспірантури працював завідувачем лабораторії на кафедрі будівельної механіки. З 1976 року – асистент кафедри транспорту лісу. У 1984 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.06.02 – Машини і механізми лісозаготівель, лісового господарства і у 1986 р. отримав звання доцента. З 1986 по 1988 рр. був заступником декана заочного факультету, з 1988 року – деканом лісомеханічного факультету, а з 1993 року по 31 серпня 2022 року працював першим проректором з науково-педагогічної роботи Лісотехніки. У 2003-2016 роках одночасно обіймав посаду завідувача кафедри лісопромислового виробництва та лісових доріг. У 2016-2022 роках був головою Вченої ради Національного лісотехнічного університету України.

У 2004 році Миколі Григоровичу, як досвідченому викладачеві та вмілому вихователеві молодого покоління, було присвоєно вчене звання професора кафедри лісових машин і доріг Національного лісотехнічного університету України. 

Адамовський Микола Григорович був вченим і педагогом, який сумлінно понад 40 років на високому науково-теоретичному і методичному рівні здійснював підготовку здобувачів вищої освіти (бакалаврів і магістрів). Він  був організатором і керівником, який вмів згуртувати навколо себе колектив для вирішення поставлених задач. Особливо натхненно та вміло він працював зі студентською молоддю, і як результат – у 1988 році його було обрано на альтернативній основі деканом новоутвореного лісомеханічного факультету. За активну участь у вихованні молодого покоління лісомеханіків, за безкорисливу передачу знань і свого багатого досвіду молодим фахівцям, за чуйне ставлення до студентів Миколу Григоровича називали “студентським деканом”. Це звання він беззаперечно підтвердив під час демократичних перетворень у лісотехніці у час студентської “Революції на граніті”, а пізніше – під час Помаранчевої революції та Революції гідності.

“Це викладач, який захоплює своїми знаннями, вмінням доступно і зрозуміло викладати матеріал складних технічних дисциплін, а також надзвичайно толерантна людина з дружнім ставленням до студентів”так випускники шанобливо і високо оцінювали роботу професора Адамовського.

Микола Григорович також очолював наукову школу з екологобезпечних та ресурсоощадних технологій лісозаготівлі та транспортування деревини, здійснював керівництво аспірантурою. У 2007 році науковець долучився до вирішення проблем транспортного освоєння лісових масивів, взявши активну участь у створенні Галузевої науково-дослідної лабораторії лісових доріг і лісотранспортних засобів та науково-дослідної лабораторії технологічного обладнання лісопромислового виробництва під егідою МОН України і Держкомлісгоспу України.

Микола Григорович Адамовський був академіком Лісівничої академії наук України, членом редакційної колегії збірника наукових праць “Науковий вісник НЛТУ України”. Він – автор і співавтор понад 170 наукових та науково-методичних праць, зокрема одного підручника і восьми навчальних посібників, трьох галузевих стандартів вищої освіти, двох авторських свідоцтв і 28-ми статей, присвячених проблемам реформування та вдосконалення вищої освіти, опублікованих у наукових фахових виданнях з питань вищої освіти. Наукові праці професора Адамовського присвячені дослідженню оптимальних режимів навантаження несних линв підвісних лісотранспортних систем з врахуванням приведеної жорсткості системи, експлуатаційній надійності та довговічності стальних линв. Він є автором понад 100 нормативно-правових і навчально-методичних документів, що регламентують освітньо-наукову діяльність університету. Професор Адамовський випустив двох кандидатів технічних наук.

Як перший проректор з науково-педагогічної роботи лісотехнічного університету, Микола Григорович активно долучався до розвитку лісотехнічної освіти, підвищення її якості та конкурентноздатності. Він був одним з ініціаторів екологізації освіти та концепції екологічної компетентності фахівця, яка увійшла в Закон України “Про освіту” і була введена до інтегральних та спеціальних (фахових) компетентностей стандартів вищої освіти України, а також запровадження інноваційних технологій навчання та компетентнісного підходу.

Впроваджений ним на підставі багатолітнього педагогічного і управлінського досвіду системний підхід до екологізації освіти реалізується шляхом впровадження сучасних технологій навчання та наповнення розроблюваних навчальних програм новим змістом, введенням екологічних знань у канву соціально-гуманітарних, фундаментальних, природничих, інженерних та професійно-орієнтованих дисциплін, формуванням синергетичного уявлення про світ, що диктується проблемами сталого розвитку. Набутий в Національному лісотехнічному університеті України досвід у царині екологізації освіти заслуховувався 27 листопада 2015 року на Колегії Міністерства освіти і науки України під час розгляду питання “Про екологізацію вищої освіти України з метою підготовки фахівців для сталого розвитку”.

Професор Адамовський був ініціатором утворення у 1997 році на базі університету навчального комплексу “Лісотехнічна освіта”, до складу якого увійшли 15 закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації лісотехнічного профілю з різних регіонів України. Навчальний комплекс було створено для впровадження і вдосконалення системи ступеневої підготовки фахівців за інтегрованими навчальними планами та програмами, перепідготовки спеціалістів, проведення спільних наукових досліджень, розроблення навчально-методичного забезпечення та ефективного використання матеріально-технічної бази його учасників.

Микола Григорович здійснював керівництво підготовкою університету до акредитацій (1993, 1998, 2003, 2008, 2013, 2018, 2021), а також ліцензування спеціальностей та акредитації освітніх програм у 2015-2022 роках.

Професор Адамовський зробив значний внесок у налагодження та розвиток міжнародної співпраці університету, особливо під час виконання впродовж 1996-2002 років спільного європейського проекту ENARECO освітньо-наукової програми TEMPUS/TACIS у співпраці з провідними університетами міст Фрайбурга (ФРН), Падуя (Італія) та Гента (Бельгія). У рамках програми було розроблено та впроваджено першу в континентальній Європі магістерську програму “Економіка довкілля та природних ресурсів”, що дало змогу готувати фахівців за кваліфікацією “економіст-еколог” та істотно підвищити академічну мобільність студентів і науково-педагогічних працівників університету.

Професор Адамовський – Заслужений працівник народної освіти України (1997) і кавалер ордена “За заслуги” ІІІ ступеня (2007) – Почесної відзнаки Президента України. Нагороджений Почесними грамотами Кабінету Міністрів України (1999), Міністерства освіти України (2001), Міністерства промислової політики України (2007), Президії Федерації профспілок України (2013), грамотами Верховної Ради України (2018), Львівської обласної державної адміністрації, Львівської обласної ради (2016, 2017), Львівської обласної ради профспілок, нагрудними знаками МОН України “Відмінник народної освіти України” (1995) і “Петро Могила” (2007), відзнакою Державного комітету лісового господарства України “Почесний лісівник України” (2007), почесним знаком профспілки працівників освіти і науки України “За соціальне партнерство” (2017), подяками Державного агентства лісових ресурсів України (2017), Міністра аграрної політики та продовольства України (2014), Міського голови м. Львова (2017), дипломом Лауреата обласної премії Львівської обласної державної адміністрації, Львівської обласної ради відомим ученим і знаним фахівцям (2017).

Життя коротке – пам’ять вічна

Ректорат НЛТУ України

Last modified on Середа, 23 листопада 2022 10:41

logo nltuНАЦІОНАЛЬНИЙ
ЛІСОТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
УКРАЇНИ

 

 

© 2023 НЛТУ України

Адреса

  79057, м.Львів,
    вул. Ген.Чупринки, 
103
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Підтримка

Центр комунікацій

Матеріали, пропозиції та побажання надсилайте на електронну адресу site@nltu.edu.ua

При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.

JoomShaper