ННІ Комп’ютерних наук та інформаційних технологій

logo KNIT

 

79057, м.Львів, вул. Ген. Чупринки 103, к.5

 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

+38 097 11 38 242

 https://iknit.nltu.edu.ua/

 

 https://www.facebook.com/it.nltu

 https://www.facebook.com/groups/it.nltu

 https://www.instagram.com/it.nltu/

 https://t.me/it_nltu

 https://www.youtube.com/@knit-nltu

 https://www.linkedin.com/company/iknit-nltu

 Репозитарій ННІ КНІТ

 

МІСІЯ – підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців і професіоналів для забезпечення потреб суспільства, держави і ринку праці, пов’язаного з розробленням дизайнерських рішень, деревообробними та меблевими технологіями, хімічними технологіями та інженерією, технологіями захисту навколишнього середовища, будівництвом та цивільною інженерією, а також інформаційною діяльністю та технологіями; здійснення культурно-просвітницької та патріотичної діяльності, отримання та розповсюдження сучасних наукових знань світового рівня.

ПРІОРИТЕТИ:

 • підвищення конкурентоспроможності інституту на ринку освітніх послуг на основі розвитку висококваліфікованого викладацького персоналу;
 • постійне оновлювання та адаптування змісту освітніх програм до динамічних вимог ринку праці;
 • впровадження сучасних методів навчання із використанням комп'ютерної та мультимедійної техніки;
 • встановлення партнерських відносин із провідними підприємствами та громадськими організаціями;
 • участь колективу в розробленні наукових, прикладних та консультаційних проєктів, а також у забезпеченні високого рівня фахової підготовленості здобувачів вищої освіти на засадах творчості та інноваційності в навчальному процесі, гнучкості та адаптованості до вимог ринку праці, професіоналізму та відповідальності науково-педагогічного персоналу, інтернаціоналізування освітнього процесу.

СТРАТЕГІЯ:

 • Забезпечення високоякісної освіти: створення, розробка та впровадження інноваційних навчальних програм, які враховують актуальні технологічні та індустріальні тренди; створення платформ для самостійного навчання, підтримка студентських наукових гуртків, індивідуальних проектів та практичних завдань.
 • Запровадження інноваційних технологій: створення та підтримка наукових груп, які залучають як викладачів, так і студентів до спільної роботи над інноваційними проєктами; розширення мережі партнерів для спільного проведення наукових досліджень та впровадження отриманих результатів на практиці.
 • Розширення міжнародної співпраці: обмін програмами та проєктами, сприяння академічним обмінам з іншими університетами для студентів та викладачів, спільна реалізація міжнародних проєктів; активна участь та організація міжнародних конференцій і семінарів для обміну досвідом та започаткування нових партнерств.
 • Підвищення авторитету та іміджу інституту: публікаційна діяльність у провідних наукових виданнях, участь у всеукраїнських і міжнародних конференціях, науково-комунікативних заходах у галузі ІТ.
 • Створення та реалізація спільних проектів із промисловістю: поглиблення співпраці з компаніями та індустрією для спільної розробки та впровадження технологій.

 

ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ:

 • здобуття теоретичних знань та практичних і професійних навичок, які сприятимуть зростанню конкурентоздатності на ринку праці;
 • набуття навичок критичного та творчого мислення, генерування нових ідей, автономної роботи та роботи у команді, а також прийняття обґрунтованих рішень;
 • отримання навичок для розроблення і реалізації різноманітних проєктів за напрямом обраної спеціальності;
 • можливість проходження практичної підготовки та розроблення кваліфікаційних дипломних проєктів бакалавра і магістерські роботи у провідних підприємствах та організаціях;
 • участь у програмах академічної мобільності студентів, зокрема Еразмус+, у понад десяти країнах Європейського Союзу;
 • набуття навичок вирішення проблем професійного характеру, відповідальності за безпеку праці та за свої дії;
 • отримання знань з ефективного використання інформаційних та комунікаційних технологій, презентування розробок, ідей та лідерських якостей;
 • можливості для професійної самореалізації та реалізації своїх прав і обов’язків як члена суспільства.

 

КЕРІВНИЦТВО

Директор інституту

КРОШНИЙ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ, кандидат технічних наук, доцент

Заступник директора з навчальної роботи:

ДЕНДЮК МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ, доцент, кандидат технічних наук

Заступниця директора з науково-організаційної роботи та комунікацій:

ПАВЛЮК УЛЯНА ВОЛОИМИРІВНА, доцент, кандидат економічних наук

Заступник директора з виховної роботи та технічного забезпечення:

БЕКАС БОГДАН ОЛЕКСІЙОВИЧ, старший викладач

МЕТОДИСТИ:

Кочан-Білоус Юлія Богданівна

Колодій Діана Мечиславівна

Бакалавр:

 • 121 - Інженерія програмного забезпечення
 • 122 - Комп’ютерні науки
 • 126 - Інформаційні системи та технології  

Магістр:

 • 122 - Комп'ютерні науки   

PhD (аспірантура):

 • 122 - Комп'ютерні науки

ННІ КНІТ підтримує науково-практичні зв’язки з компаніями, організаціями і галузевими установами з питань практичної підготовки здобувачів вищої освіти та їх подальшого працевлаштування:

 

Cпівробітництво зі закладами вищої освіти України:

ННІ КНІТ підтримує наукові зв’язки з академічними, вищими навчальними закладами з питань спільних наукових досліджень:

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Науково-педагогічні працівники інституту є учасниками міжнародних проектів:

Викладачі постійно отримують досвід у межах міжнародного стажування, а саме:

 • к.т.н., доц. Мокрицька О.В. – міжнародне стажування “UNIFIED EDUCATIONAL SPACE: UKRAINE-EU” з напряму “Information technology” (Хорватія, Польща, Україна), 02.10.2020 р.;
 • д.ф.-м.н., проф. Процах Н.П. – міжнародне стажування в рамках проекту “Międyznarodowa kariera naukowa oraz zarządzanie projektami badawczymi” (12.2020 – 02.2021);
 • к.т.н., доц. Крошний І.М., к.т.н., доц. Сторожук О.Л., ст. викл. Яркун В.І. та асистент Сінкевич О.В. – підвищили кваліфікацію з технологій змішаного навчання в рамках стажування в Університеті сталого розвитку Еберсвальде, Німеччина (13 – 17.09.2021);
 • к.е.н. Павлюк У.В. та асист. Лукащук Б.С. – курс “Green Project Development and Management (GPDM)” в рамках міжнародного проекту “Joint Digital Future” (Львів – Еберсвальде), (2021 – 2022);
 • к.т.н., доц. Крошний І.М., к.т.н., доц. Сторожук О.Л., к.е.н. Павлюк У.В., асист. Сінкевич О. – розроблення та викладання тренінг-курсу “Interactive content” в рамках міжнародного проекту “Joint teaching and learning for empowerment and resilience of Ukrainian academia” (Німеччина, Україна), (2022 – 2023 рр.) та багато інших.

Cпівробітництво з іноземними закладами вищої освіти:

Вчені кафедри мають дієві контакти з закордонними науковими установами та підприємствами:

 

Наукова діяльність Інституту комп'ютерних наук та інформаційних технологій (ННІ КНІТ) НЛТУ України має стратегічний характер, спрямований на розвиток інноваційних рішень та технологій у галузі ІТ. Інститут активно займається проведенням досліджень, зокрема в рамках тематики: "Технології та засоби математичного моделювання, оптимізації та системного аналізу нерівноважних фізичних процесів". Метою цих досліджень є розроблення нових математичних моделей, програмного забезпечення та методів дослідження нерівноважних процесів в анізотропних багатофазних середовищах з фрактальною структурою.

Результати досліджень Інституту володіють великим практичним потенціалом та активно впроваджуються в ІТ інфраструктуру університету. Викладачі та науковці Інституту регулярно публікують свої дослідження в наукових виданнях, беруть участь у міжнародних конференціях та виступають з доповідями на наукових семінарах, що сприяє підвищенню наукового рівня та розширенню міжнародної співпраці.

Щороку в ІКНІТ проводиться Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених “Комп'ютерне моделювання та інформаційні технології”. На конференції висвітлюється проблематика за такими напрямами:

 • Математичне моделювання складних систем.
 • Інтелектуальні інформаційні системи.
 • Математичне і програмне забезпечення.
 • Веб-технології, хмарні технології та веб-дизайн.
 • Інформаційні технології проектування.
 • Інформаційні технологій в економіці.
 • Комп'ютерно-інтегровані технології.

Історія інституту комп'ютерних наук та інформаційних технологій (ІКНІТ) бере свій початок із  заснування кафедри обчислювальної техніки і моделювання технологічних процесів у 1986 році на технологічному факультеті УкрДЛТУ (НЛТУ України). У 2014 році внаслідок реорганізації університету, кафедра отримала назву кафедри інформаційних технологій (ІТ) та увійшла до складу Інституту деревообробних та комп'ютерних технологій і дизайну.

Засновником кафедри та першим завідувачем був професор, доктор технічних наук Плахтина О.Г. Згодом керівництво переймали відомі науковці, такі як доцент, кандидат фізико-математичних наук Дорожовський Є.С. та професор, доктор технічних наук Соколовський Я.І. У 2020 року кафедру ІТ очолив доцент, к.т.н. КРОШНИЙ Ігор Миколайович.

Кафедра активно розвивалася, розширюючи спектр напрямів підготовки фахівців. У 2004 році розпочато підготовку бакалаврів за спеціальністю «Інформаційні технології проектування», а у 2006 році був здійснений перший набір студентів на базі ОКР молодшого спеціаліста. З 2008 року відбувся перший випуск бакалаврів і розпочалася підготовка спеціалістів і магістрів за спеціальністю «Інформаційні технології проектування», наступницею якої стала  спеціальність 122 «Комп'ютерні науки».

З 2017 року кафедра ІТ розпочала підготовку студентів за новими спеціальностями: 126 Інформаційні системи та технології та 121 Інженерія програмного забезпечення (згідно зміненої класифікації). Навчально-методична робота кафедри спрямована на надання студентам фундаментальної підготовки з інформаційних технологій та комп'ютерно-інформаційних систем.

В 2022 році зі складу кафедри інформаційних технологій (ІТ) виокремилася кафедра інформаційних систем та комп’ютерного моделювання (ІСКМ), яку очолив доц. СТОРОЖУК Олександр Леонідович, а в 2023 році – кафедра інженерії програмного забезпечення під керівництвом доц. ЯЦИШИН Світлани Іванівни. Після створення ННІ КНІТ кафедру ІТ було перейменовано на кафедру комп’ютерних наук, її очолила доц. БОРЕЦЬКА Ірина Богданівна.

Із 2023 року до структури ННІ КНІТ увійшла кафедра математики і фізики (ФМ), очолювана проф., д.ф.-м.н. ПРОЦАХ Наталією Петрівною із липня 2019 року. Кафедра ФМ має близько 80 років історії та накопиченого досвіду об’єднаних кафедр математики та кафедри фізики НЛТУ України.

На кафедрі МФ ведеться науково-дослідна робота за такими основними напрямами:

 • крайові задачі для нелінійних еволюційних рівнянь;
 • математичне моделювання контактної взаємодії пар тертя;
 • напружений стан в пружних тілах з чужорідними включеннями;
 • визначення міцності і довговічності пружних і пружно-пластичних тіл, підданих дії статичного і циклічного навантаження;
 • дослідження центрів забарвлення в кристалах галогенідів двовалентних металів.

Кафедра також характеризується активною участю студентів у науково-дослідній роботі та олімпіадах. Щороку проводяться всеукраїнська та університетська науково-технічна конференція, конференції молодих вчених та науково-методичні семінари. Кафедра активно використовує сучасну комп'ютерну техніку, має спеціалізовані навчальні лабораторії та забезпечує дистанційне навчання через систему Moodle. Крім того, у 2014 році був створений спеціалізований підрозділ, пов'язаний з компанією Autodesk.

Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій, який утворився продовжує розвивати традиції кафедр та співпрацює з українськими та міжнародними університетами та ІТ-компаніями, прагнучи залишатися на передовому рівні в галузі освіти та науки.

ННІ КНІТ систематично організовує зустрічі представників ІТ компаній («SoftServe», «Global Logic», «EPAM Systems», «PR Solutions», «Intellias», «Noltic», «Іbit progress» та ін.), із здобувачами вищої освіти та викладачами, на яких обговорюються питання співпраці, удосконалення освітніх програм та підготовка сумісних заходів.

.

ВІДОМІ ВИПУСКНИКИ:

Прусак Юрій Володимирович – Кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційних технологій Національного лісотехнічного університету України, м. Львів
У 2010 році закінчив Національний лісотехнічний університет України за спеціальністю «Інформаційні технології проектування». Магістр з інформаційних технологій проектування. У 2016 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «Технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини». Окрім, викладацької та наукової роботи, працює у сфері графічного, предметного та дизайну середовища. Галузь наукових інтересів: сушіння деревини, механічні властивості
деревини, педагогіка.

Яркун Володимир Ігорович Старший викладач кафедри інформаційних технологій, керівник центру вебкомунікацій(2015-2022 рр.) Національного лісотехнічного університету України, м. Львів. У 2010 році з відзнакою закінчив Національний лісотехнічний університет України за спеціальністю «Інформаційні технології проектування». Магістр з інформаційних технологій проектування. Галузь наукових інтересів: розподілені та паралельні об'єктоорієнтовані моделі та методи дослідження фізико-механічних процесів середовищах з фрактальною структурою.

Нечепуренко Андрій Валерійович Асистент кафедри інформаційних технологій Національного лісотехнічного університету України, м. Львів; член громадської організації «ЛііС», яка бореться з незаконними вирубками лісів України. У 2012 році закінчив Національний лісотехнічний університет України за спеціальністю «Інформаційні технології проектування». Магістр з інформаційних технологій проектування. Галузь наукових інтересів: розпаралелю-вання процесів вологоперенесення засобами C# з використанням CUDA технологій.

Сінкевич Олексій Вячеславович Аспірант 4-го року навчання за спеціальністю 122«Комп’ютерні науки», провідний інженер кафедри інформаційних технологій Національного лісотехнічного університету України, м. Львів. У 2017 році з відзнакою закінчив Національний лісотехнічний університет України за спеціальністю «Інформаційні технології проектування». Магістр з інформаційних технологій проектування. Галузь наукових інтересів: Інформаційні технології моделювання та аналізу процесів тепло та вологоперенесення з використанням теорії клітинних автоматів. Автор 45 наукових праць (15 з яких входять у Scopus).

Опришко Мар’ян Іванович Аспірант, асистент кафедри інформаційних технологій Національного лісотехнічного університету України, м. Львів. У 2018 році закінчив Національний лісотехнічний університет України за спеціальністю «Комп’ютерні науки». Магістр з комп’ютерних наук. Галузь наукових інтересів: Моделі машинного навчання в задачах інтелектуального прогнозування курсів валют.

Рожак Петро Ігорович – Засновник та директор компанії «3D WAY». Дана компанія надає послуги в сфері 3D моделювання та візуалізації, 3D друку, підготовці деталей до друку, а також постобробка виробів. У 2012 році закінчив Національний лісотехнічний університет України за спеціальністю «Інформаційні технології проектування». Спеціаліст з інформаційних технологій проектування.

Дель Ріо Альбречет Алєхандро Мігелевич – Технічний директор програмного забезпечення у компанії OpenBet. У 2013 році закінчив Національний лісотехнічний університет України за спеціальністю «Комп’ютерні науки». Магістр з комп’ютерних технологій.

Шиба Павло – Технічний керівник програмного забезпечення у компанії N-IX. У 2017 році закінчив Національний лісотехнічний університет України за спеціальністю «Комп’ютерні науки». Магістр з комп’ютерних технологій.

Задорожний Василь Романович – Microsoft® Certified Technology Specialist. Провідний інженер програмного забезпечення у компанії «N-iX LLC». У 2011 році закінчив Національний лісотехнічний університет України за спеціальністю «Інформаційні технології проектування». Магістр з інформаційних технологій проектування.

Дель Ріо Альбречет Крістіна Мігелівна Інженер програмного забезпечення у компанії AFV Partners LLC У 2020 році закінчила Національний лісотехнічний університет України за спеціальністю «Комп’ютерні науки». Магістр з комп’ютерних технологій.

Кучірка Павло Валерійович – Фахівець з розробки мобільних застосунків для OS Android. Активний учасник спільноти Kotlin Lviv User Group. У 2016 році закінчив Національний лісотехнічний університет України за спеціальністю «Інформаційні технології проектування». Спеціаліст з інформаційних технологій проектування.

Морозюк Юрiй Богданович – Microsoft® Certified Azure Developer and MCSA: Web Application. Senior .Net Trading System developer at Energy Ćommodity Trading Company Gunvor Group Ltd. У 2017 році закінчив Національний лісотехнічний університет України за спеціальністю «Інформаційні технології проектування». Спеціаліст з інформаційних технологій проектування. Після закінчення університету отримав запрошення на роботу та життя в Естонії, як висококваліфікованого спеціаліста, де зараз живе і працює.

 

Last modified on Вівторок, 16 квітня 2024 07:58

Дирекція ННІ КНІТ

Крошний Ігор Миколайович

Директор ННІ КНІТ

доцент, кандидат технічних наук

Дендюк Михайло Володимирович

заступник директора з навчальної роботи

доцент, кандидат технічних наук

Павлюк Уляна Володимирівна

заступник директора із науково-організаційної роботи та комунікацій

кандидат економічних наук

Бекас Богдан Олексійович

заступник директора з виховної роботи та технічного забезпечення

старший викладач

logo nltuНАЦІОНАЛЬНИЙ
ЛІСОТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
УКРАЇНИ

 

 

© 2023 НЛТУ України

Адреса

  79057, м.Львів,
    вул. Ген.Чупринки, 
103
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Підтримка

Центр комунікацій

Матеріали, пропозиції та побажання надсилайте на електронну адресу site@nltu.edu.ua

При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.

JoomShaper