• ЗАПРОШУЄМО

  Шановні колеги!

  28-30 травня 2020 року в Національному лісотехнічному університеті України (м. Львів) відбудеться МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ “ЛІСОВА ІНЖЕНЕРІЯ: ТЕХНІКА, ТЕХНОЛОГІЯ І ДОВКІЛЛЯ”

  Конференція присвячена 75-річчю створення кафедри лісових машин НЛТУ України. Метою конференції є обмін вислідами й узагальнення досвіду наукових досліджень і лісової практики у сфері екологобезпечних технологічних процесів і технічних засобів лісогосподарського спрямування та розширення співпраці між науковцями, дослідниками й працівниками лісової галузі різних країн.

  Національний лісотехнічний університет України - єдиний вищий навчальний заклад лісотехнічного спрямування на теренах України, який бере свій початок від Львівського лісотехнічного інституту, утвореного 15 січня 1945 року. Однією із перших базових кафедр інституту було створено кафедру сухопутного і водного транспорту лісу (теперішня назва - кафедра лісових машин), яка стала відомою у країнах Центральної та Східної Європи своїми науковими дослідженнями з напряму «Динаміка лісотранспортних машин», а в останні роки – «Екологобезпечні технології лісозаготівлі».

  Місто Львів - розташоване неподалік західного кордону України, у передгір’ї Карпат. Це - національно-культурний та освітньо-науковий центр країни, вважається столицею Галичини та Західної України. У 2009 році Львову надано звання Культурної столиці України. Львів - це місто з особливою атмосферою, яким більш ніж півтисячоліття правили королі. Це місто кави, місто тисячі левів, місто джазу, дощу, шоколаду, терас і пристрасного танго.

 • WELCOME

  Dear colleagues!

  INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE "FORESTR ENGINEERING: NEW TECHNIQUES, TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT" will take place 28-30 May, 2020 at the Ukrainian National Forestry University (Lviv)

  The conference is dedicated to the 75th anniversary creation of the Department of Forest Machines of UNFU. The purpose of the conference is to exchange the results and summarize the experience of scientific research and forestry practices in the field of environmentally friendly technological processes and technical means in forestry and to expand cooperation between scientists, researchers and employees of the forest industry in different countries.

  The Ukrainian National Forestry University - is the only higher educational institution of forest engineering in Ukraine, which originates from the Lviv Forest Engineering Institute established on January 15, 1945. One of the first basic departments of the institute was created the Department of Land and Water Forest Transport (present name is the Department of Fo- restry Machines), which became known in the countries of Central and Eastern Europe for its scientific research in the field of "Dynamics of forest transport vehicles", and in recent years - "Environmental sound logging technologies".

  City Lviv is situated next to the western borders of Ukraine at the foot of the Carpathians. It is the national-cultural and educational-scientific center of the country, considered the capital of Galicia and Western Ukraine. In 2009, Lviv was awarded the title of Cultural Capital of Ukraine. Lviv is a city with a special atmosphere, which more than half a century was ruled by the kings. This is city of coffee, a city of lions, a city of jazz, rain, chocolate, terraces and passionate tango.

 • Проблематика

  1. Історичні аспекти і сучасні тренди лісотехнічної освіти та науки

  2. Проектування, виготовлення й експлуатування лісових машин та устатковання.

  3. Ергономіка та екологічна безпека лісових машин.

  4.Оптимізація лісогосподарської діяльності, транспортне освоєння лісових масивів на природоохоронних засадах.

  5. Заготівля і транспортування деревини для енергетичних потреб.

 • Main topics

  1. History, current trends in the forest engineering education and science.

  2. Design, manufacture and operation of forestry machinery and equipment.

  3. Ergonomics and environmental safety of forest machines.

  4. Forestry activities optimization, decision support, wood transport planning with principles nature conservation account.

  5. Wood harvesting and transportation for energy purposes.

 • Для учасників

  Робочі мови конференції: українська, англійська.
  Конференція відбудеться у дистанційному форматі.
  Після конференції матеріали доповідей планується опублікувати в Збірнику наукових праць Лісівничої академії наук України http://fasu.nltu.edu.ua/index.php/nplanu/about/submissions

  - Важливі дати:
  до 31 березня 2020 року зареєструватися на сайті конференції
  до 30 квітня 2020 року вислати тези доповіді на електронну пошту конференції lm@nltu.edu.ua
  до 30 квітня 2020 року здійснити оплату оргвнеску, у разі потреби (участь без публікації статті – безплатна)
  до 25 травня 2020 року надіслати презентацію і текст статті на електронну пошту конференції lm@nltu.edu.ua

 • For participants

  Conference working languages: Ukrainian, English.
  The conference will be held in a remote format
  After conference the papers are planned to published in Proceedings of the Forestry Academy of Sciences of Ukraine http://fasu.nltu.edu.ua/index.php/nplanu/about/submissions

  - Important dates:
  by March 31, 2020 to online register on the conference website
  by April 30, 2020 to send an abstracts on conference e-mail lm@nltu.edu.ua
  by April 30, 2020 to pay the conference fee, if it’s necessary (participation without publication of the article is free)
  by May 25, 2020 to send presentation and text of the article on conference e-mail lm@nltu.edu.ua

Матеріали конференції | Conference materialsРеєстрація | Registration

Форма участі (Form of participation)
 • Місце проведення

  Національний лісотехнічний університет України, вулиця Генерала Чупринки, 103, Львів, Україна

 • Venue

  Ukrainian National Forestry University, str. General Chuprynka, 103, Lviv, Ukraine


Партнери конференції (Partners of the conference)