Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

facebook youtube vk 

 

 

 

 

Аспірантура та докторантура

pastarchives

Адреса відділу аспірантури та докторантури:

м.Львів, вул. Генерала Чупринки 103, кім.55

тел. 239-27- 57,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду .

 

Прийом документів на навчання в аспірантурі

Прийом документі на начання аспірантурі НЛТУ України Лісотех

з 15 серпня до 25 серпня 2016 р.

щодня, крім суботи та неділі
з 9:00 до 17:00, 
перерва – 13:00-14:00.

Вступники  до аспірантури складають вступні іспити з обраної спеціальності, філософії та іноземної мови.
Вступні випробування:
з 30 серпня до 8 вересня 2016 р.

Довідки: 79057, м. Львів, вул. Ген. Чупринки 103, кімн. 55, тел. 239-27-57.

Обсяг державного замовлення на 2016р.

Розклад вступних іспитів до аспіратури 2016р.

Шкала оцінювання вступних випробувань вступників.

ПОРЯДОК підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у НЛТУ УКРАЇНИ

 

Прийом до аспірантури Університету здійснюється за такими спеціальностями:

051 – Економіка (спеціалізація - Економіка довкілля і природних ресурсів)

122 – Компютерні науки та інформаційні технології

133 – Галузеве машинобудування

155 – Автоматизація та компютерно-інтегровні технології

161 – Хімічні технології та інженерія  (спеціалізація -   Технології деревинних  

          композиційних матеріалів і модифікування деревини)

182 – Технологія легкої промисловості

         (спеціалізація - Деревообробні та меблеві технології)

205 – Лісове господарство

              спеціалізації    Лісознавство і лісівництво

                                      Лісові культури та фітомеліорація,

                                      Лісова таксація та лісовпорядкування

206 – Садово-паркове господарство

 

 Програми вступних випробувань до аспірантури:

 1. Програма вступних випробувань до аспірантури з філософії.
 2. Програма вступних випробувань до аспірантури з іноземних мов.
 3. Програма вступних випробувань до аспірантури з спеціальності
            051 - Економіка (спеціалізація -Економіка довкілля і природних ресурсів).
 4. Програма вступних випробувань до аспірантури з спеціальності
            205 – Лісове господарство
            спеціалізація -  Лісові культури та фітомеліорація,
                                     Лісова таксація та лісовпорядкування,
                                     Лісознавство і лісівництво.
 5. Програма вступних випробувань до аспірантури з спеціальності
            206 – Садово-паркове господарство.
 6. Програма вступних випробувань до аспірантури з спеціальності
           182 – Технологія легкої промисловості
           спеціалізація -    Деревообробні та меблеві технології.
 7. Програма вступних випробувань до аспірантури з спеціальності
            161 – Хімічні технології та інженерія
            спеціалізація -   Технології деревинних композиційних матеріалів і модифікування деревини
 8. Програма вступних випробувань до аспірантури з спеціальності
            155 – Автоматизація та комп'ютерно-інтегровні технології.
 9. Програма вступних випробувань до аспірантури з спеціальності
            133 – Галузеве машинобудування.
 10.  Програма вступних випробувань до аспірантури з спеціальності
             122 – Комп'ютерні науки та інформаційні технології
 

Прийом до аспірантури

Правила прийому до аспірантури

Національного лісотехнічного університету України

1. Підготовка в аспірантурі  університету здійснюється за рахунок:

 • коштів  державного бюджету України (за державним  замовленням);
 • коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).

 Підготовка іноземних громадян та осіб  без громадянства здійснюється на підставі: міжнародних договорів України;  загальнодержавних програм; договорів, укладених університетом з юридичними та фізичними особами.

2. На навчання в аспірантурі на конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.  

3.  Вступники до аспірантури подають такі документи:

 • Заяву.
 • Особовий листок з обліку кадрів.
 • Медичну довідку про стан  здоров’я за формою № 086-у.
 • Копію диплома магістра або спеціаліста з копіями витягів із залікових відомостей (додатків до дипломів).
 • Список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності).
 • Реферат з наукового завдання за обраною спеціальністю ( за відсутності наукових праць, винаходів)
 • Відгук майбутнього наукового керівника на наукові праці або на реферат              з оцінкою.
 • Cертифікат міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності).
 • Документи  подаються у швидкозшивачі.
 • Паспорт, диплом про вищу освіту представляються в оригіналі вступниками особисто.

4. Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури  виноситься приймальною комісією університету за наявності всіх документів для вступників та із урахуванням письмового висновку передбачуваного наукового керівника за результатами розгляду реферату або поданих наукових праць. Приймальна комісія може відмовити абітурієнту у допуску до проходження вступних випробувань в аспірантуру у зв΄язку з неподанням у встановлений термін  окремих документів.

Особам, допущеним за рішенням  приймальної комісії до вступних  іспитів в аспірантуру, надається відпустка для підготовки та складання іспитів згідно з чинним законодавством України.

5. Вступні випробування на навчання в аспірантурі складаються з:

 • вступного іспиту з спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з   відповідної спеціальності);
 • вступного іспиту з іноземної мови (англійської, німецької або французької за вибором-вступника) в  обсязі, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або InternationalEnglishLanguageTestingSystem, або сертифікатом CambridgeEnglishLanguageAssessmemt, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови.
 • вступного іспиту з філософії (в обсязі стандарту вищої освіти магістра)

   Вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена  в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні іспити.

  Наявність міжнародного сертифікату з підтвердженням рівня володіння іноземною мовою прирівнюється до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.

   Результати додаткового вступного іспиту  при вступі вступника до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в його дипломі магістра (спеціаліста), оцінюється як "зараховано/незараховано". Вступник, який отримав на додатковому вступному іспиті оцінку "незараховано", не допускається до участі у конкурсному відборі.

6. Вступники, які без поважних причин не з΄явилися на вступні іспити у зазначений розкладом час, а також ті, знання яких оцінено "незадовільно" до участі в наступних вступних іспитах не допускаються.

7. Повторне складання вступних іспитів не дозволяється. 

8. Вступні іспити до аспірантури проводяться предметними комісіями, як правило, у кількості 3-5 осіб, які призначаються ректором університету і до складу яких включаються доктори філософії та доктори наук, які здійснюють наукові дослідження у відповідній спеціальності та відповідають за виконання відповідної освітньо-наукової програми.  До предметних комісій можуть також бути включені передбачувані  наукові керівники вступників.

  До складу предметної комісії з іноземної мови можуть включатися також викладачі кафедри іноземної мови університету, які не мають наукового ступеня і вченого звання.

9. За результатами вступних випробувань до аспірантури приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника.

  У разі одержання одинакової суми балів за результатами складання вступних іспитів право на першочергове зарахування до аспірантури мають вступники, що:

 • отримали більш високий бал за результатами складання іспиту з наукової спеціальності;
 • мають наукові статті;
 • мають патент на винахід або авторське свідоцтво.

10. Результати вступних іспитів до аспірантури дійсні протягом 12 місяців.

11. Не допускається вступ до аспірантури поза конкурсом.

12. Зарахування до аспірантури проводиться наказом ректора університету.

13. Вступникам, які успішно склали всі іспити, але не набрали достатньої кількості балів для зарахування в аспірантуру за державним замовленням, може бути запропонований вступ до аспірантри на умовах контракту

 

МІАРЕП

iiarepМІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ-АСОЦІАЦІЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ.
Метою МІАРЕП є консолідація наукового і технологічного потенціалу європейських університетів та інших наукових інституцій задля розв'язку невідкладних екологічних проблем у Карпатському регіоні і прилеглих територіях на локальному, регіональному і міжнародному рівнях. Предметом діяльності МІАРЕП є: фундаментальні дослідження; прикладні дослідження з апробацією результатів на конкретній території; екологічний контроль; екологічний вишкіл і освіта; консультаційні послуги; видавнича діяльність.

WEC

wec_logo

Екологічна Конституція Землі – основний закон збереження спільної природної спадщини людства для його добробуту і сталого розвитку

Yu. Tunytsya  19 червня 2012 р.
На Конференції ООН зі сталого розвитку "Rio+20" (Бразилія) міжнародна експертна група науковців під керівництвом академіка Юрія Туниці провела круглий стіл "World Environmental Constitution: Toward a Sustainable Future"

nv ol wec lanu lib MEUU osvua pedpresa vnz