Кафедра соціології та культурології

gerb11

 Завідувач кафедри, к.с.н, доцент Лободинська Оксана Мирославівна

 

 79057, м. Львів, вул. Генерала Чупринки 105, корпус №1, к.308

 

 kult2016(at)nltu.edu.ua

 (032) 258-42-12

 Кафедра соціології та культурології

Lobodynska1

Завідувач кафедри,
к.с.н, доцент
Лободинська Оксана Мирославівна

Кафедру «Соціології та культурології» було створено 1989 р. для посилення соціально-гуманітарної складової підготовки студентів університету. На момент заснування вона мала назву «Кафедра основ культури, соціології та права». Колективу кафедри було доручене викладання навчальних курсів: «Історія та теорія світової та вітчизняної культури», «Історія України», «Основи соціології», «Основи правознавства», «Історія мистецтва та архітектури», «Народознавство», «Соціологія та психологія праці», «Лісове право», «Психологія та педагогіка вищої освіти» та «Українська мова».

За час існування кафедри відбулося кілька реорганізацій з перерозподілом дисциплін між кафедрами соціально-гуманітарного циклу підготовки фахівців. З 2003 р. кафедра має теперішню назву. Сьогодні науково-педагогічний колектив кафедри забезпечує викладання таких дисциплін: «Історія української культури», «Соціологія», «Українська мова» (за професійним спрямуванням), «Історія мистецтва та архітектури», «Релігієзнавство», «Культурологія», «Культура особистості», «Культура виробництва», «Чинники успішного працевлаштування за фахом», «Фахова термінологія», «Імідж ділової людини», «Соціальна відповідальність та інтелектуальна власність», «Соціологія сталого розвитку».

У 1989-2017 рр. кафедру соціології та культурології очолювала доцент, к.екон.н. - Ірина Петрівна Магазинщикова.

Зараз обов’язки завідувача кафедри виконує доцент Оксана Мирославівна Лободинська. Викладацький склад кафедри сьогодні – це досвідчені педагоги, відомі науковці з активною громадянською позицією: доценти Кравець Микола Степанович, Шлемкевич Світлана Любомирівна, Дуда Наталя Михайлівна, Гриджук Оксана Євгенівна, Денис Ірина Зеновіївна. Усі викладачі кафедри мають наукові ступені кандидата наук. Велику допомогу в організації та проведенні занять і виховних заходів протягом багатьох років надають старший лаборант кафедри Любов Володимирівна Березович.

На кафедрі в різні роки працювали академік НАН України, професор С. П. Павлюк, відомий учений-мистецтвознавець М. І. Моздир, д-р юрид. наук, професор, заслужений юрист України, член-кореспондент Академії правових наук України В. В. Костицький, доценти І. П. Голубенко, Т.О.Гонтар, В. О. Семків, К. М. Шамлян, ст. викладач Р.В.Вінтонів, асистенти З. Ф. Кінаш, Т. Я. Довгий, О.О.Тарасенко, А. С. Бурмака та інші.

  • Лободинська Оксана Мирославівн – доцент, к.соц.н. – в.о. завідувача кафедрою.
  • Гриджук Оксана Євгенівна – доцент, к.філ.н.
  • Денис Ірина Зеновіївна - асистент, к.і.н..
  • Дуда Наталя Михайлівна – доцент, к.і.н.
  • Кравець Микола Степанович -  доцент, к.ф.н.
  • Шлемкевич Світлана Любомирівна – доцент, к.ф.н.

Навчально-допоміжний персонал:

  • Березович Любов Володимирівна – старший лаборант

Із здобуттям Україною незалежності до переліку основних гуманітарних дисциплін для всіх вищих навчальних закладів  була введена нова навчальна дисципліна – «Українська та зарубіжна культура». Відтоді неодноразово змінювалася її назва та концепція викладання, а також  відведена на вивчення дисципліни кількість годин,. Сьогодні курс називається «Історія української культури» та має відповідне змістове наповнення: розкриває еволюцію форм української духовності на тлі подій історичного розвитку України. Викладачі культурологічної секції М. С. Кравець, С. Л. Шлемкевич, Н. М. Дуда, О. М. Лободинська у своїй діяльності керуються головним завданням: допомогти студентам усвідомити значення традицій та звичаїв, надбань мистецтва, науки та техніки і на цій основі визначити власні ціннісні орієнтири, навчитися прогнозувати спрямованість майбутніх культурних процесів, сформувати таку систему культурних орієнтацій та установок, яка б сприяла виробленню національно-культурної ідентичності особистості та утверджувала пріоритет загальнолюдських цінностей, а також  збільшувала гуманітарний та патріотичний  потенціал сучасного українського суспільства. Створений викладачами цієї секції навчально-методичний комплекс дисципліни складається з підручника з культурології (М. С. Кравець) та навчальних посібників: «Культурна спадщина людства» (В. І. Акуленко, І. П. Магазинщикова, М. І. Моздир, О. О. Тарасенко), «Культурологічні тексти» (С. Л. Шлемкевич), що мають гриф МОН України, навчальних посібників «Історія української культури» (Н. М. Дуда), «Історія української культури. Практикум» (Н.М.Дуда, І.П. Магазинщикова, С.Л.Шлемкевич) та численних методичних розробок.

Особливе місце серед дисциплін культурологічного циклу посідає курс «Історія мистецтва та архітектури», зміст та концепцію викладання якого розробляв і втілював у життя видатний український вчений, дослідник-мистецтвознавець Микола Іванович Моздир. Нині дисципліну, яку студенти-дизайнери вивчають упродовж чотирьох семестрів, викладає С. Л. Шлемкевич. Її зусиллями створено навчально-методичне забезпечення курсу, зокрема, вона є автором навчального посібника – «Історія мистецтва та архітектури. Теоретичні основи мистецтвознавства» та укладачем хронологічного довідника «Історія мистецтва та архітектури в іменах та фактах» з грифом МОН України. Робота зі студентами-дизайнерами вимагає особливих оригінальних знань, форм та методів викладання, що розкривають суть мистецтва як важливої духової складової світової та національної культури. Саме тому викладачі кафедри соціології та культурології у постійній співпраці з колегами – викладачами кафедри дизайну удосконалюють робочі програми курсу, завдання самостійної роботи, тематику творчо-пошукових робіт.

Від часу створення кафедри викладається курс «Соціологія», запровадження якого було зумовлене переходом до ринкових відносин, нових форм та методів господарювання, актуальними запитами українського суспільства на фахівців з активною соціальною позицією. За цих умов розпочалася підготовка випускників, які добре володіють основами соціологічного аналізу суспільних процесів, виробничих та міжособистісних взаємин, навиками їх урегулювання на рівні колективу й особистості. До викладання курсу були залучені фахівці, що мають не тільки відповідний науковий доробок, а й досвід проведення конкретних соціологічних досліджень – І. П. Магазинщикова, Н. В. Мельникова, О. М. Лободинська. У складі авторського колективу вони долучилися до написання колективного підручника «Соціологія» з грифом МОН України (за ред. В. М. Пічі), що з 2002 р. витримав шість перевидань, видали навчальні посібники «Структурно-логічні схеми з соціології» з грифом МОН України, «Практикум з соціології» та низку інших видань, що забезпечують навчальний процес та реалізацію одного з найважливіших завдань курсу – формування у студентів навиків і умінь організації та проведення соціологічних досліджень, використання їхніх результатів для діагностування, аналізу та прогнозування різноманітних соціальних процесів. Усі викладачі секції є членами Соціологічної асоціації України.

Викладання навчальної дисципліни «Релігієзнавство» запроваджене на кафедрі з 2003 р. За час викладання дисципліни навчальні програми та робочі плани курсу зазнали принципового оновлення, навчально-методичне забезпечення повністю відповідає вимогам сьогодення, розроблено оригінальні теми для індивідуально-пошукової роботи студентів. Біля витоків цієї роботи стояв Михайло Іванович Гайковський – ґрунтовний науковець, автор кількох монографій, навчального посібника, довідника з релігієзнавства, талановитий педагог та активний громадський діяч. Його напрацювання відомі за межами університету, їх активно використовують інші навчальні заклади. Викладачі кафедри В. Т. Андрушко, Н. М. Дуда, О. О. Тарасенко продовжили добру традицію, створивши ще два навчальні посібники, у тому числі із грифом МОН України: «Релігієзнавство» та «Світові релігії». Ці посібники створювалися з метою забезпечення навчально-виховного процесу, проте вони мають і практичне значення для формування життєвих принципів, базових цінностей духовного життя молоді.

Кафедра забезпечує підготовку студентів з української мови (за професійним спрямуванням). До цього залучені викладачі з великим педагогічним досвідом та вагомим науковим доробком – О. Є. Гриджук, Н. М. Дуда, І. З. Денис. Їхніми зусиллями створено навчально-методичне забезпечення курсу: один із перших в Україні посібник з ділової української мови з грифом МОН України (Н. М. Дуда), оригінальний навчальний посібник з грифом МОН України «Українська мова за професійним спрямуванням у таблицях і схемах» (О. Є. Гриджук), низку термінологічних словників та довідників (Р. В. Вінтонів, О. Є. Гриджук, Т. О. Гонтар, І. З. Денис). Наші студенти неодноразово демонстрували високий рівень мовної підготовки на Міжнародному конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика, Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.

Навчальна дисципліна «Чинники успішного працевлаштування за фахом» викладається з 2012 р. Навчальна програма з цього курсу укладена відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України «Про підвищення рівня працевлаштування випускників вищих навчальних закладів». Вона розроблена у двох варіантах - для спеціалістів та магістрів з врахуванням особливостей професійної підготовки та працевлаштування молодих фахівців, з використанням світового досвіду вирішення проблем працевлаштування молоді з вищою освітою у нових умовах господарювання, результатів дисертаційного дослідження О. М. Лободинської, а також матеріалів монографії «Молодий фахівець на сучасному ринку праці» (І. П. Магазинщикова, О. М. Лободинська). Викладає курс О. М. Лободинська, яка пройшла на кафедрі трудовий шлях від старшого лаборанта до доцента.

На кафедрі створено належне навчально-методичне забезпечення курсів. Так, за останні роки видано 8 посібників та підручників з грифом МОН України: "Культурна спадщина людства", "Соціологічний практикум", "Соціологія", "Соціологія. Структурнологічні схеми", "Ділова українська мова", "Культурологія", "Україна та позаєвропейський світ", "Історія релігії в Україні"; щороку видається п'ять-сім навчально-методичних розробок. 

На базі Інституту народознавства НАН України з 1989 р. діє філіал кафедри, матеріальна база якого використовується для проведення практичних занять, спільних наукових досліджень. Семінарські та практичні заняття з культурологічних та релігієзнавчих курсів проводяться також у Національному музеї, Львівській картинній галереї, Музеї релігії.

Кафедра плідно співпрацює з різними науковими установами та дослідними інститутами в Україні та за її межами. Зокрема, понад двадцять років діє філіал кафедри, створений на базі Інституту народознавства НАН України. Викладачі кафедри, аспіранти та студенти, які вивчають культурологічні дисципліни, активно використовують сучасну музейну базу філіалу, його запасники та архіви, багаторічні напрацювання науковців Інституту. Не менше третини науково-пошукових робіт з культурологічних курсів студенти виконують з використанням можливостей філіалу кафедри, Національного музею, Львівської картинної галереї. Викладачі кафедри проходять на базі філіалу стажування, виконують дисертаційні дослідження, захищено дві кандидатські дисертації під науковим керівництвом директора Інституту народознавства, академіка НАН України професор С. П. Павлюка.

Кафедра поетапно досліджує актуальні проблеми соціально-гуманітарного розвитку України. Так, на початку нового тисячоліття були визначені перспективи досліджень, головною на цьому етапі стала проблема «Духовне відродження і перспективи сталого розвитку України». З урахуванням світових та українських реалій розвитку, наступною стала проблема «Соціокультурні виміри трансформації і перспективи інтеграції українського суспільства». Упродовж останніх п’яти років кафедра розробляє  перспективний напрям досліджень «Збереження природної і культурної спадщини: проблеми методології та практики», що перебуває у системі наукових пріоритетів як вітчизняної соціально-гуманітарної науки, так і наукових шкіл європейських країн. У межах цього напряму досліджується екологізація усіх сфер суспільного життя, усіх соціальних інститутів сучасного суспільства, насамперед освіти. Напрацьовані матеріали склали основу виданих у 2013 р. навчальних посібників «Екологічна культура фахівця як чинник сталого розвитку» та «Формування екологічної компетентності фахівця засобами соціально-гуманітарної освіти».

Кафедра стала ініціатором та організатором трьох міжнародних наукових конференцій: «Духовне відродження – основа стратегії сталого розвитку України» (1999), «Символ дерева у світовій  культурі та художній творчості» (2006), «Духовність як основа сталого розвитку сучасного українського суспільства: соціокультурний, еколого-економічний, релігійний і мистецький аспекти» (2008).

Викладачі кафедри досліджують проблеми реформування системи освіти в контексті головних світових трендів: становлення освіти для сталого розвитку та запровадження компетентнісного підходу до оцінювання результатів навчання (І. П. Магазинщикова, О. М. Лободинська); філософські засади політичної культури інформаційного суспільства (М. С. Кравець); здобутки української культури у її етнологічному аспекті (Н. М. Дуда, І. З. Денис); проблеми збереження та примноження культурної спадщини українського народу (С. Л. Шлемкевич, М. С. Кравець, І. П. Магазинщикова); проблеми українського мовознавства (О. Є. Гриджук, І. З. Денис); проблеми духовності сучасної молоді, етичні засади наукового пошуку та соціальної практики (В. Т. Андрушко, Н. М. Дуда, С. Л. Шлемкевич); гендерні взаємини у сучасній Україні (О. М. Лободинська). Ця робота здійснюється як у межах держбюджетної тематики наукових досліджень університету, виконання загальнокафедральної наукової роботи, так і у складі наукових колективів, що об’єднують дослідників з різних організацій та установ. Зокрема, доцент М. С. Кравець здійснював наукове керівництво колективом з підготовки «Зводу пам'яток історії та культури України» (т. 1, м. Львів), доцент С. Л. Шлемкевич у складі міжвузівського наукового колективу досліджувала проблеми геополітики, доцент І. П. Магазинщикова працювала у складі авторського колективу з підготовки «Економічної енциклопедії» (у 3-х томах. – К.: Видавничий центр „Академія”).

Результати досліджень за останні  роки опубліковані в наукових вісниках вишів Білорусі, Молдови, Польщі, Росії, Словаччини (понад 20 статей), у наукових виданнях України (понад 100 статей, кожна друга з яких – у фахових виданнях). У 2008-2015 рр. викладачі кафедри опублікували матеріали і виступили на 40 міжнародних конференціях. У доробку викладацького колективу – одноосібні та колективні підручники, навчальні посібники з грифом МОН України, монографії, термінологічні словники. Викладачі кафедри Н. М. Дуда, О. Є. Гриджук, О. М. Лободинська, І. З. Денис захистили під час роботи на кафедрі кандидатські дисертації (з етнології, соціології та мовознавства).

Кафедра проводить системну роботу з обдарованою молоддю. Щорічно студенти, які працюють під науковим керівництвом викладачів кафедри, посідають призові місця як у всеукраїнських, так і в міжнародних конкурсах. Так студентка лісотехнічного факультету Марія Юрків (науковий керівник – доцент М. С. Кравець) посіла третє місце у загальноєвропейському конкурсі з проблем екології та отримала грошову премію від Надзвичайного і Повноважного посла Королівства Велика Британія. Систематично беруть призові місця на всеукраїнських конкурсах студенти, роботою яких керують доценти О. Є. Гриджук, Н. М. Дуда, І. П. Магазинщикова, С. Л. Шлемкевич. Наукові роботи студенів (самостійні та у співавторстві з викладачами кафедри) регулярно публікуються в наукових виданнях.

З 1999 р. в університеті працює створений за ініціативи та безпосередньої участі викладачів кафедри Громадський центр соціологічних досліджень, діяльність якого спрямована на вивчення та аналіз найбільш гострих проблем життя академічної спільноти університету, чинників, що формують морально-психологічний клімат у навчальному закладі, сприяють покращенню ефективності заходів з реформування навчально-виховного процесу. Останнім часом до роботи центру активно залучаються студенти, що прагнуть донести до адміністрації університету свою сукупну думку щодо шляхів вирішення проблем, усунення негараздів. Плідною виявилася співпраця центру з молодими дослідниками університету м. Берклі (США) з вивчення результативності екологізації освіти, формування екологічної свідомості студентів як головного регулятора дружньої до довкілля поведінки молоді. Ініціатором цього дослідження став студент Інституту екологічної економіки Віталій Соловій.

Виховна робота зі студентською молоддю була й залишається одним із найважливіших аспектів діяльності кафедри. Вона проводиться у руслі основних засад Концепції виховної роботи НЛТУ України, при постійній координації зусиль з іншими кафедрами університету та самоврядними студентськими організаціями. Викладачі кафедри активно співпрацюють із колективами львівських музеїв: з Національним музеєм у Львові, Львівською галереєю мистецтв, Музеєм етнографії та художнього промислу, літературно-меморіальним музеєм І. Франка, музеями І. Труша, О. Новаківського та іншими. Фонди Музею етнографії та художнього промислу широко використовуються під час підготовки щорічної етнографічної студентської конференції, а також для участі студентів у Всеукраїнській науковій експедиції «Моя Батьківщина – Україна».

Допомагає конкретизувати виховну роботу із молоддю створений за ініціативи кафедри Музей народної культури. Зусиллями студентів та викладачів постійно поповнюється експозиція музею, на його базі проводяться майстер-класи з писанкарства, вишивки, гаптування та інших видів народного мистецтва. У кабінеті-музеї експонуються творчі роботи студентів. Найбільший інтерес викликали виставки робіт «Дерев’яні церкви України», «Народні майстри України», «Великодня писанка», ««Львів – європейське місто», «Наш Шевченко», «До 80-ліття Ліни Костенко».

Важливою ділянкою роботи кафедри є організація заходів щодо відзначення урочистих дат – Шевченківських днів, Дня матері тощо. Найбільший резонанс викликали організовані зусиллями викладачів кафедри тематичні вечори до 100-ліття «Енеїди» І. Котляревського, днів народження Богдана-Ігоря Антонича, Василя Симоненка, Соломії Крушельницької; проведений спільно з представниками Спілки письменників України вечір, присвячений 500-річчю засновника української друкованої книги Івана Федорова, урочистий вечір на честь Йосипа Сліпого (2012 р.), заходи, присвячені 110-річчю Олекси Новаківського, вечір на честь 150-річного ювілею Володимира Вернадського та інші. Протягом останніх років в університеті успішно діє Центр студентського капеланства, роботу якого координує доцент кафедри В. Т. Андрушко. Велике виховне значення мають Богословські зустрічі, цикл лекцій «Статеве виховання та етика сімейного життя» та інші заходи, які проводяться спільно з викладачами Українського католицького університету.

Під патронатом кафедри з 2001 р. діє суспільно-культурологічне студентське об’єднання «Світовид», на засіданнях якого відбуваються зустрічі з відомими діячами культури – львівськими художниками, акторами, літераторами. Важливі питання сьогодення обговорювались на зустрічах з відомим філологом і письменником А. Содоморою, під час проведення диспуту на тему «Мій Шевченко» за участю лауреатів Державних премій України, зокрема нар. артиста Ф. Стригуна, поетеси М. Людкевич. Об’єднання «Світовид» спільно зі Студентським братством університету відзначило 10-річчя створення осередку Студентського братства у Львові, запросивши до участі в засіданні відомих діячів студентського Руху, відбулося засідання «Виховання волі і характеру» (обговорення книги Григорія Ващенка) за участю народного артиста України О. Б. Гринька, викладачів Інституту фізкультури, представників секції українського рукопашу-гопака. У межах проведення Міжнародного Шевченківського літературно-мистецького свята «В сім'ї вольній, новій» у Львівській області  відбулася зустріч активістів об’єднання з великою делегацією письменників – членів Спілки письменників України, засідання, присвячене ювілею В. Сухомлинського «Серце віддаю дітям». За участю народного артиста України С. Максимчука відзначався ювілей В. Симоненка, за останні декілька років гостями студентів були: народний художник України Євген Безніско, колектив акторів театру М. Заньковецької – учасників вистави «Два дні – дві ночі». Велике зацікавлення викликають тематичні засідання «Кращі музею світу», де студенти та викладачі кафедри діляться враженнями від відвідування знаменитих музеїв світу.

За ініціативою кафедри видано три збірники альманаху творчих робіт студентів та викладачів університету (1998, 2002, 2004). Перший вийшов у рік святкування 125-річчя УкрДЛТУ. Другий був присвячений візиту до Львова Святішого Отця Іоанна-Павла ІІ. Третій збірник альманаху було приурочено темі збереження довкілля, охорони величі та краси природи. Ті, хто за своїм професійним обов’язком покликаний стояти на сторожі екологічного здоров’я нашої планети, своєю творчістю доводять, що саме Краса і Гармонія, сконцентровані у Природі та Людині й відображені у справжніх мистецьких творах, врятують світ. Залучення студентів до виконання творчих завдань триває, активізує цю роботу запроваджена у 2010 р. щорічна премія «Лісова пектораль», яку присуджують разом зі Спілкою письменників України за літературні твори, що оспівують красу природи та її чарівної частини – лісу.

Викладачі кафедри постійно дбають і про підвищення власного культурного рівня, намагаються бути учасниками всіх важливих подій у мистецькому житті Львова. Традиційними стали щорічні культурологічні експедиції працівників кафедри, що проводяться з метою вивчення традицій українського народу, надбань його художньої творчості, історико-культурних пам’яток та природних ландшафтів. Матеріали, зібрані під час експедицій, збагачують навчально-виховний процес, зокрема, вивчення іконопису XVI-XVII ст. на основі пам’яток мистецтва у м. Жовкві, зразків гуцульського декоративно-ужиткового мистецтва, зібраних у м. Яремчі (1999) та під час гуцульського фестивалю у м. Косові (2002), культурно-мистецької спадщини Острога та Дубна (2001), Володимир-Волинського (2002). Плідною була співпраця у 2004 р. з працівниками кафедри культурології Вінницького політехнічного інституту та робота у музеї-парку «Софіївка». У 2006 р. викладачі кафедри відвідали природній заповідник Медобори, у 2008 р. – Асканію-Нову, працювали у музеях міст Батурина, Глухова, Дніпропетровська, Києва, Луцька, Ніжина, Одеси, Полтави, Ужгорода, Чернігова, у 2010 р. відвідали о. Хортицю, а у 2013 р. – м. Стамбул. Збереження природної та культурної спадщини українського народу як наукова і прикладна проблема є провідною у діяльності кафедри. Колектив кафедри намагається використовувати усі можливості для активного залучення студентів до вирішення цього надзвичайно важливого для долі українського народу завдання.

Last modified on Середа, 27 лютого 2019 12:45

logo nltuНАЦІОНАЛЬНИЙ
ЛІСОТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
УКРАЇНИ

 

 

© 2019 НЛТУ України

Адреса

  79057, м.Львів,
    вул. Ген.Чупринки, 
103
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Підтримка

Центр веб-комунікацій

Матеріали, пропозиції та побажання надсилайте на електронну адресу site@nltu.edu.ua

При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.

JoomShaper